top of page

Zorg

Ieder kind is anders, ieder kind heeft zijn talenten en ontwikkelpunten. We zorgen op IKC ’t Holthuus voor een omgeving waarin ieder kind zich zo optimaal als mogelijk kan ontwikkelen. Dat is een hele zoektocht, waarin we als team van professionals, samen met ouders en waar nodig externe betrokkenen, opzoek gaan naar de juiste ondersteuning van onze kinderen.

Onder zorg verstaan we aandacht en begeleiding die een groep leerlingen, of een individuele leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zorg is een breed begrip. Naast een gedegen basisondersteuning waarin alle kinderen profiteren van een goed afgestemd basisaanbod, is het vaak ook noodzakelijk om in te zoomen op de specifieke onderwijsbehoeften van een kind of een groep(je) kinderen.

Deze behoeften kunnen liggen op het gebied van leren, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, medische ondersteuning of de thuissituatie van een kind.

Onze focus ligt vooral op wat een kind wél kan en waar kansen liggen. We zijn van mening dat je via deze weg op een succesvolle manier, vanuit de pedagogische driehoek ( kind-ouders/omgeving-school), kunt werken aan ontwikkelpunten. Ieder kind heeft succeservaringen nodig om te kunnen groeien! Dit is ten alle tijden ons uitgangspunt.

Welke mogelijkheden aan basisondersteuning en extra ondersteuning IKC ’t Holthuus biedt, is beschreven in ons SOP (schoolondersteuningsprofiel). Ook onze ambitie en grenzen op het gebied van zorg staan hierin beschreven. Onder downloads kunt u ons SOP vinden.

De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor alle zorg die verleend wordt op school.
Soms is het noodzakelijk dat een leerling binnen of buiten de groep (individueel of in een groepje) extra ondersteuning krijgt. We hebben hiervoor een team van zorgspecialisten bestaande uit de Remedial Teacher, begeleiders van ons Leerlab STER en ZON, een hoogbegaafdheidsspecialist, een arrangementbegeleider, de onderwijsassistent die zich richt op NT2 begeleiding en leesondersteuning. Daarnaast maken we veel gebruik van externe specialisten vanuit het Samenwerkingsverband Passend Wijs, maar ook van Karkater, MEE, schoolmaatschappelijk werk, de jeugdconsulenten van de gemeente, etc.

Om de kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling en ze de juiste zorg te verlenen vinden er regelmatig verschillende besprekingen plaats. Zo zijn er groepsbesprekingen en consultatiegesprekken met de Intern Begeleider.
In deze besprekingen worden tips en adviezen uitgewisseld en besloten welke acties er ondernomen moeten worden voor een bepaalde leerling. Dit alles wordt gedocumenteerd en vastgelegd in een leerling dossier.

Per leerjaar hanteren wij richtlijnen die we relateren aan onze methode-gebonden toetsen en de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Samen met onze bevindingen op sociaal-emotioneel gebied en werkhoudingaspecten, geven zij ons een indruk van de ontwikkeling van een leerling. Individuele vorderingen worden vastgelegd in ons digitaal leerlingvolgsysteem.

Op IKC ’t Holthuus krijgen de kinderen op twee momenten een rapport mee naar huis.
Voordat het rapport mee naar huis gaat vindt er een gesprek plaats tussen leerling en begeleider. We hebben een extra gespreksmoment gepland rond de herfstvakantie. Dit om ouders in de periode tussen augustus en januari op de hoogte te houden van bepaalde ontwikkelingen.

 

Heeft u gerichte vragen op het gebied van zorg (ook alvorens uw kind naar school gaat), zijn Nine van Bon en Floor Wierink (Intern Begeleiders) natuurlijk bereid om met u in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar antwoorden.

bottom of page