Inhoud bewerken
onderwijs

Methodes

Methodes vormen op ’t Holthuus een inspiratiebron en dienen als leidraad voor ons onderwijs.

onderwijs

Methodes

Methodes vormen op ’t Holthuus een inspiratiebron en dienen als leidraad voor ons onderwijs.

onderwijs

Methodes

Methodes vormen op ’t Holthuus een inspiratiebron en dienen als leidraad voor ons onderwijs.

Kleuters

De pijlers van het kleuteronderwijs op IKC ’t Holthuus zijn ‘Verwondering’ en ‘Betrokkenheid’.
Kleuters zijn intrinsiek gedreven wezentjes. Zij willen het liefst direct handelend actief aan de slag met zaken die in het hier en nu hun interesse wekken. Ze leren dus door te doen, door te spelen. Op IKC ’t Holthuus richten wij de speelleeromgeving van de kleuters rijk in waardoor zij ontdekkend, handelend, vol verwondering en daarmee vanuit een intrinsieke motivatie zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.
Dit doen wij door de lokalen in te richten met o.a. een bouwhoek, huishoek, zand- en watertafel en een atelier waarin de kleuters kunnen spelen en er ontwikkelingsdoelen worden gestimuleerd.
Daarnaast hebben we op de gang de Beverplaats waarin het ontdekkend en onderzoekend leren centraal staat. We gebruiken voor het kiezen van de speelleerplekken het Digikeuzebord. Hiermee bepalen de kleuters zelf, binnen vastgestelde kaders, waar ze willen spelen. Daardoor wordt zowel hun zelfvertrouwen, als hun zelfstandigheid gestimuleerd.
Bij de kleuters werken we niet met methodes, maar werken we met cruciale leerdoelen op het gebied van rekenen, taal, fonemisch bewustzijn, spel, constructie, beeldend en motoriek. De kleuters werken hier spelenderwijs aan binnen onze verrijkte speelleeromgeving. 

Groep 3

Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk te houden, zetten wij vooral in op spel en concreet handelen in de eerste maanden van groep 3. Zo maken wij geen gebruik van methodes. Voor het leesonderwijs volgen wij LIST, waarbij Veilig Leren Lezen als bronmateriaal gebruikt wordt. Het rekenonderwijs in het eerste half jaar wordt gevormd op basis van de tussendoelen midden groep 3. Verder gaan wij langer naar buiten dan groep 4-8, maken we gebruik van het Digikeuzebord dat nog bekend is van de kleuters en werken we veel (en groots) aan fijn-motorische vaardigheden.

Dit alles resulteert in een soepele overgang vanuit de kleuters, blije kinderen en veel schoolplezier. Uiteindelijk sluiten we vanaf de tweede helft groep 3 aan bij alle methodes zoals die in de rest van de school gebruikt worden.

List in de kleutergroepen

Voorbereidend
lezen

Bij het voorbereidend lezen werkt LIST met een essentieel thema vanuit een prentenboek. Hieraan worden geletterde activiteiten gekoppeld.

Na het voorlezen stelt de leerkracht een denkvraag om de kinderen te laten nadenken en te laten redeneren over de diepere betekenis van het verhaal. De leerkracht leest de prentenboeken meerdere keren voor en stelt telkens op een ander niveau denkvragen.

List in groep 3

Aanvankelijk
lezen

Bij het aanvankelijk lezen gebruik je de methode als bron. De lettervolgorde van de methode blijft van belang en de leesboekjes die bij de aanvankelijk leesmethode horen gebruik je als leesmateriaal. Niet alle oefeningen in de werkboekjes worden gemaakt. Centraal staat het leesplezier, een passend aanbod bij het niveau van het kind en creatief schrijven.

Na de instructie van de nieuwe letter oefenen de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht met het lezen en schrijven van woorden met de nieuwe letter. Daarna leest de leerkracht teksten met de nieuwe letter stukjes voor en daarna lezen de leerlingen in koor dezelfde tekst. Tot slot lezen de leerlingen in tweetallen de geoefende tekst.

List vanaf groep 4

Voortgezet
lezen

Tijdens het voortgezet lezen in groep 4 t/m groep 8 lezen leerlingen in zelfgekozen boeken. Afhankelijk van hun niveau lezen ze met een tutor, met een leeftijdsgenoot of lezen ze stil. List werkt groepsdoorbrekend met HOMMEL-klassen (hardop ondersteund lezen) en STILLEES-klassen.

Drie keer per week start de leesles met een mini leesles, met als doel boekpromotie van verschillende genres, het ontdekken van de structuur in fictie-boeken, voordoen hoe je informatieboeken kunt gebruiken en bovenal het vergroten van de leesmotivatie.

Verder maken we gebruik van de volgende methodes

Rekenen

Getal & Ruimte junior, Plustaak en Meesterwerkboek 

Spelling & Taal

Staal

Topografie

Junior Bosatlas

Begrijpend lezen

Wijzer over de basisschool en Cito oefenboek

Engels

Take it Easy
(vanaf groep 7)

Voor Wereldoriëntatie hebben we geen methode, maar werken we met projecten. Verdeeld over het jaar werken we met school-, bouw- en groepsprojecten.
We bereiden deze projecten voor met elkaar en aan de hand van de procesgerichte didactiek. De procesgerichte didactiek is de didactiek van kunstzinnige oriëntatie, onderzoekend- en ontwerpend leren en andere onderwijsvormen waarbij de focus op het proces ligt.
Kenmerken zijn: verwondering, vragen stellen en de onderzoekende houding. De leerling onderzoekt de wereld op een creatieve manier.

Deze didactiek leert de leerlingen om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord dat ze vinden of bedenken, maar dat ze meerdere mogelijkheden uitproberen, autonoom denken, buiten het kader durven gaan en onderbouwde keuzes maken. Het doorlopen van een proces is geen doel op zich. Het zorgt voor betekenisgeving aan de onderwijsleerstof, betrokkenheid en eigenaarschap van leren. Daarnaast biedt het een kader waarin ieders talenten op een natuurlijk wijze zichtbaar worden.