Inhoud bewerken
Samen Sterk

Vertrouwenspersonen en
aandachtsfunctionaris

Een school is net een groot gezin, een afspiegeling van de maatschappij. We komen hier dagelijks samen. Een plek waar we samen leren, samen spelen, samen werken! Groot en klein, ieder met z’n eigen talenten en ontwikkelpunten, ieder met z’n eigen verhaal.

Soms ontstaan er vragen of zorgen die heel zorgvuldige aandacht behoeven. Dat kunnen zorgen om uw (of andermans) kind zijn, een heftige verandering in uw thuissituatie, het ervaren van een onveilige situatie op school of thuis, een ontevreden gevoel over een situatie of persoon in de school, etc.

samen sterk

Vertrouwenspersonen en
aandachtsfunctionaris

Een school is net een groot gezin, een afspiegeling van de maatschappij. We komen hier dagelijks samen. Een plek waar we samen leren, samen spelen, samen werken! Groot en klein, ieder met z’n eigen talenten en ontwikkelpunten, ieder met z’n eigen verhaal.

Soms ontstaan er vragen of zorgen die heel zorgvuldige aandacht behoeven. Dat kunnen zorgen om uw (of andermans) kind zijn, een heftige verandering in uw thuissituatie, het ervaren van een onveilige situatie op school of thuis, een ontevreden gevoel over een situatie of persoon in de school, etc.

samen sterk

Vertrouwenspersonen en
aandachtsfunctionaris

Een school is net een groot gezin, een afspiegeling van de maatschappij. We komen hier dagelijks samen. Een plek waar we samen leren, samen spelen, samen werken! Groot en klein, ieder met z’n eigen talenten en ontwikkelpunten, ieder met z’n eigen verhaal.

Soms ontstaan er vragen of zorgen die heel zorgvuldige aandacht behoeven. Dat kunnen zorgen om uw (of andermans) kind zijn, een heftige verandering in uw thuissituatie, het ervaren van een onveilige situatie op school of thuis, een ontevreden gevoel over een situatie of persoon in de school, etc.

Vertrouwenspersoon

In eerste instantie worden zorgen of klachten met de leerkracht van uw kind besproken en/of met de direct betrokkenen. Wij nemen u en uw kind serieus en zoeken samen met u naar de best mogelijke oplossing.

Voor klachten over onderwijskundige zaken dient u zich te richten tot de leerkracht, intern begeleider of directeur van de school.

Mocht u klachten hebben over schoolse aangelegenheden (bijvoorbeeld klachten over ongewenst gedrag op school), is de kwestie vertrouwelijk van aard of vindt u dat uw vraag of zorg niet bij de leerkracht van uw kind hoort te liggen, dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen van onze school. Een interne vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat zorgen/klachten van zowel kinderen als ouders/verzorgers serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon van stichting ATOS en/of de landelijke klachtencommissie. Dit alleen met toestemming van de persoon die de klacht heeft ingediend.

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld

Mishandeling, in welke vorm dan ook, is niet aanvaardbaar. Het signaleren van kindermishandeling is dan ook een verantwoordelijkheid van iedereen, zeker in het onderwijs waar kinderen elke dag verkeren. Door kinderen (die slachtoffer zijn geworden van enige vorm van geweld) een rustige en veilige omgeving te bieden, kan de school een belangrijke bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. Steun van een betrouwbare volwassene is cruciaal om schade te beperken. Professionals in het onderwijs, zoals begeleiders, maar ook intern begeleiders, onderwijsassistenten, of bijvoorbeeld de gymdocent, kunnen zulke betrouwbare volwassenen zijn. Doordat ze kinderen een paar dagen per week, een aantal uur per dag zien, hebben ze veel gelegenheid om kinderen de steun te geven die ze nodig hebben. Door kinderen positieve ervaringen te laten opdoen en hen te helpen zich veilig te voelen op school, kunnen onze begeleiders de natuurlijke veerkracht van kinderen versterken.

Beroepskrachten die werken met kinderen zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Op IKC ’t Holthuus zijn twee aandachtsfunctionarissen werkzaam die hierin een belangrijke rol spelen. Zij werken volgens het protocol meldcode ATOS heeft opgesteld.

In dit protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan opgenomen waarin staat hoe de begeleider (of andere betrokkenen) moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen.

Mocht u als ouder of betrokken volwassene een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan kunt u altijd contact opnemen met Veilig Thuis om (anoniem) de situatie voor te leggen. Veilig Thuis zal inschatten wat nodig is in de situatie en waar nodig actie ondernemen.

Mocht u het prettig vinden om eerst uw zorg te delen met de aandachtsfunctionaris op school, dan kun u natuurlijk contact met hen opnemen. Voor de onderbouw is dit Floor Wierink en voor de bovenbouw Nine van Bon.

Samengevat

 1. Overleg eerst met de leerkracht.
 2. Bij klachten over onderwijskundige zaken: overleg met de intern begeleider Floor Wierink (onderbouw), Nine van Bon (bovenbouw) of met directeur Mike van de Koppel.
 3. Bij klachten/zorgen over schoolse aangelegenheden: overleg met de interne contactpersonen: vanuit school: Mariska Scholten of Kyla Esschendal.
 4. Bij zorgen over thuissituaties: neem direct contact op met de huisarts of Veilig Thuis. Overleg eventueel met de aandachtsfunctionaris: vanuit school: Nine van Bon of Floor Wierink.
 5. Inschakelen externe vertrouwenspersoon: Sonja Tettero
 6. Bij zorgen/klachten over pestgedrag: overleg met de anti-pestcoördinatoren: Daniek Hendriks of Kim Huberts.
 7. Indienen klacht bij onafhankelijke landelijke klachtencommissie (zie klachtenprocedure).

Anti-pestcoördinatoren

Pesten staat hoog op de agenda voor overheid, onderwijs en natuurlijk ook binnen ons IKC. Om pestgedrag grondig aan te pakken, zoveel mogelijk tegen te gaan en juist te zorgen voor een sociaal veilige omgeving werken wij met een respectprotocol. Dit respectprotocol is gebaseerd op drie pijlers: respect, verantwoordelijkheid,  samenwerking en geldt voor iedereen binnen het IKC.
Om onze aanpak gericht op pestgedrag een boost te geven, hebben Daniek Hendriks en Kim Huberts de opleiding anti-pestcoördinatoren gedaan en behaald. Momenteel zijn er dus twee anti-pestcoördinatoren werkzaam binnen het IKC.  

Taken van de anti-pestcoördinatoren zijn:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen/belangenbehartiging in het kader van het antipestbeleid.
 • Een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten.
 • Fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid.
 • Coördinatie van anti-pestbeleid van de school.