Inhoud bewerken
onderwijs

Algemene informatie

IKC (Integraal Kind Centrum) ’t Holthuus is een school die zich bewust is van het leveren van goede kwaliteit. Hierin staan een open houding, feedback geven/ontvangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. We zijn geïnteresseerd in de werkwijze van verschillende onderwijsstromingen, denk aan het Jenaplan-, Dalton- en Montessorionderwijs. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en onze visie is altijd het uitgangspunt voor veranderingen en verbeteringen in ons onderwijs.

onderwijs

Algemene
informatie

IKC (Integraal Kind Centrum) ’t Holthuus is een school die zich bewust is van het leveren van goede kwaliteit. Hierin staan een open houding, feedback geven/ontvangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. We zijn geïnteresseerd in de werkwijze van verschillende onderwijsstromingen, denk aan het Jenaplan-, Dalton- en Montessorionderwijs. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en onze visie is altijd het uitgangspunt voor veranderingen en verbeteringen in ons onderwijs.

onderwijs

Algemene
informatie

IKC (Integraal Kind Centrum) ’t Holthuus is een school die zich bewust is van het leveren van goede kwaliteit. Hierin staan een open houding, feedback geven/ontvangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. We zijn geïnteresseerd in de werkwijze van verschillende onderwijsstromingen, denk aan het Jenaplan-, Dalton- en Montessorionderwijs. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en onze visie is altijd het uitgangspunt voor veranderingen en verbeteringen in ons onderwijs.

Samen leren
Samen werken

Eén van onze uitgangspunten is dat kinderen zich ontwikkelen door samenwerking. Dit betekent dat er in en buiten de groep voldoende ruimte is om samen aan een opdracht te werken.

Onze wekelijkse midweekviering versterkt het saamhorigheidsgevoel in de school. Iedere woensdag komen alle groepen bijeen in de centrale hal. Op het podium wordt getoond waar men in de groep aan werkt. Dit kan middels toneelstukjes, zang of dans. Vaak wordt ook voorgelezen uit eigen werk. Daarnaast worden de jarigen en nieuwe leerlingen tijdens de midweek in het zonnetje gezet.

Regelmatig werken we in grotere heterogene groepen; leerlingen van alle leeftijden doen dan samen een heterogene activiteit. Daardoor kennen de kinderen elkaar en wordt de onderlinge samenwerking bevorderd. Er heerst op IKC ’t Holthuus een ongedwongen sfeer, waarbij iedereen elkaar helpt en kent.

Sinds een aantal jaar hebben we op school ook maatjesklassen. Er worden elk jaar twee groepen aan elkaar gekoppeld die gedurende het schooljaar enkele activiteiten samen doen. De koppels wisselen jaarlijks.

Het jaarlijks kamp stimuleert het “Holthuusgevoel” nog meer. Dit evenement wordt groots opgezet en door zowel kinderen, begeleiders als ouders als hoogtepunt van het jaar gezien.

Schooltijden

Wij hanteren voor alle klassen een continurooster: maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 14:00 uur.

De methodes

We gebruiken op IKC ‘t Holthuus verschillende methodes voor bijvoorbeeld rekenen, taal, spelling, schrijven, drama en zingen. We gebruiken deze methodes vaak als leidraad en inspiratiebron om ons onderwijs vorm te geven.

Praktische uitwerking en organisatie

Elke groep werkt volgens een vast week- en lesrooster waarop de diverse leer– en vormingsgebieden staan. Leerlingen die extra stof nodig hebben, omdat zij meer of minder aankunnen dan de rest, krijgen waar nodig een aangepaste weektaak met uitdagend/remediërend werk of gaan naar het Leerlab zon of ster.

Cultuur & creativiteit

Op ’t Holthuus besteden we veel aandacht aan de creatieve ontwikkeling. Dit is terug te zien in de verschillende vak/vormingsgebieden zoals drama, muziekles, dansles en lessen beeldende vorming. Dit heeft als resultaat dat groep 8 aan het einde van het jaar een eigen musical creëert en dat we het jaar feestelijk afsluiten met ons eigen Holthuusfestival.

Ontwikkelteams

Ontwikkeling, innoveren en borgen zijn op onze school van groot belang. Vandaar dat alle begeleiders onderdeel zijn van een ontwikkelteam. Samen zorgen we ervoor dat ons onderwijs in ontwikkeling blijft.
We hebben drie ontwikkelteams: “de 100-talen”, “Didactisch competent” en ‘Sociaal competent”.

De kringen

In elke groep houden de kinderen bijna dagelijks kringgesprekken, we hanteren: 

Door deze verschillende vormen van (kring)gesprek komen de belevingswereld van het kind en de vragen die zij over de samenleving hebben op een hele natuurlijke wijze aan de orde. Levensbeschouwelijke, filosofische en sociaal emotionele onderwerpen komen zo aan bod.

Het Holthuuskamp

Het kamp hoort echt bij onze school! Het is een Holthuus traditie waar we trots op zijn.
We gaan met alle groepen op kamp; de kleutergroepen hebben een kampdag op school, groep 3 t/m 5 gaat twee dagen op kamp en blijft een nachtje slapen en de groepen 6, 7 en 8 gaan drie dagen op kamp en blijven twee nachten slapen.
We gaan al jaren naar een prachtige kampeerboerderij in Hengelo, Gelderland.

Het kamp heeft altijd een bijzonder thema en dit thema wordt in de weken voorafgaand aan het kamp uitgebreid behandeld in een project. 

De voorbereidingen en enorme betrokkenheid van kinderen, begeleiders en ouders zorgen er ieder jaar weer voor dat ‘t Holthuuskamp een onvergetelijke indruk achterlaat. 
Voor dit Holthuuskamp wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van ouders. De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

Ouderbetrokkenheid

Kinderen brengen veel tijd door op school. Ouders dragen de verantwoordelijkheid en zorg gedeeltelijk over aan de begeleiders. Opvoeden en onderwijzen wordt zo een gemeenschappelijke taak. Juist daarom vinden we het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school. Zo wordt school een plek waarin kinderen, ouders en begeleiders inbreng hebben en elkaar stimuleren en aanvullen.