top of page

Samen leren, samen werken

IKC (Integraal Kind Centrum) ’t Holthuus is een school die zich bewust is van het leveren van goede kwaliteit. Hierin staan een open houding, feedback geven/ontvangen en gezamenlijk verantwoordelijk centraal. 
We zijn geïnteresseerd in de werkwijzen van andere scholen en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Onze visie is telkens het uitgangspunt voor veranderingen en verbeteringen in ons onderwijs.

 

Samen leren/samen werken

Een van onze uitgangspunten is dat kinderen zich ontwikkelen door samenwerking. Dit betekent dat er in en buiten de groep voldoende ruimte is om samen aan een opdracht te werken. 

Onze wekelijkse midweekviering versterkt het saamhorigheidsgevoel in de school. Iedere woensdag komen alle groepen bijeen in de centrale hal. Op het podium wordt getoond waar men in de groep aan werkt. Dit kan middels toneelstukjes, zang of dans. Vaak wordt ook voorgelezen uit eigen werk. De jarigen en nieuwe leerlingen worden tijdens de midweek in het zonnetje gezet.

 

Regelmatig werken we in grotere heterogene groepen; leerlingen van alle leeftijden doen dan samen een heterogene activiteit. Daardoor kennen de kinderen elkaar en wordt de onderlinge samenwerking bevorderd. Er heerst op IKC ’t Holthuus een ongedwongen sfeer, waarbij iedereen elkaar helpt en kent.

Sinds een aantal jaar hebben we op school ook maatjesklassen. Er worden elk jaar twee groepen aan elkaar gekoppeld die gedurende het schooljaar enkele activiteiten samen doen. De koppels wisselen jaarlijks.

Het jaarlijks kamp stimuleert dit “Holthuusgevoel” nog meer. Dit evenement wordt groots opgezet en door zowel kinderen, begeleiders als ouders als hoogtepunt van het jaar gezien.

Schooltijden

Wij hanteren voor alle klassen een continurooster: maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 14:00 uur.

De methodes

Wij gebruiken op IKC ’t Holthuus verschillende moderne methodes voor onder andere taal, spelling, lezen, schrijven, rekenen en drama. 
 
IKC 't Holthuus heeft er heel bewust voor gekozen om voor het vak Wereldoriëntatie geen methode aan te schaffen. Er worden thema’s gekozen en deze worden voorbereid vanuit de kerndoelen met betrekking tot wereldoriëntatie.

 

Praktische uitwerking en organisatie

Elke groep werkt volgens een vast week- en lesrooster waarop de diverse leer– en vormingsgebieden staan. Leerlingen die extra stof nodig hebben, omdat zij meer of minder aankunnen dan de rest, krijgen waar nodig een aangepaste weektaak met uitdagend/remediërend werk of gaan naar het Leerlab zon of ster.

Het ontwikkelen van cultuur & creativiteit

Creativiteit is niet alléén aangeboren, het kan ook ontwikkeld en opgewekt worden. Het ontwikkelen van de creativiteit omvat alle vak/vormingsgebieden (drama, muziek, dans, zang en kunst). Het resultaat van de dramalessen is bijvoorbeeld dat groep 7/8 in staat is om de eindmusical zelf te maken met hulp van ouders. 
Aan het eind van het schooljaar organiseren we een culturele dag en een Holthuusfestival waarin alle culturele en creatieve vakken tot uiting komen.

Begeleiders 

Wij spreken op IKC ’t Holthuus van begeleiders en we spreken elkaar met de voornaam aan. Dit, omdat wij een vertrouwde omgeving willen creëren waar iedereen met respect wordt behandeld en gelijkwaardig is.

De kringen

In elke groep houden de kinderen bijna dagelijks kringgesprekken, we hanteren: 

  • de sociaal emotionele kring;

  • de boekenkring;

  • de actualiteitenkring en

  • de presentatie. 

 
Door deze verschillende vormen van (kring)gesprek komen de belevingswereld van het kind en de vragen die zij over de samenleving hebben op een hele natuurlijke wijze aan de orde. Levensbeschouwelijke, filosofische en sociaal emotionele onderwerpen komen zo aan bod.

Het kamp

Het kamp is, zoals gezegd heel specifiek voor onze school. Hierbij gaan de groepen 2 t/m 4 twee dagen op kamp en komt groep 1 een dagje op bezoek. De bovenbouw gaat gezamenlijk drie dagen op kamp.

In de weken die voorafgaan aan de kampdagen is de hele school druk met een project dat aansluit bij het kamp. De gedegen voorbereidingen en enorme betrokkenheid van kinderen, begeleiders en ouders zorgen er ieder jaar weer voor dat ‘t Holthuuskamp een onvergetelijke indruk achterlaat. 

Ouderbetrokkenheid

Kinderen brengen veel tijd door op school. Ouders dragen de verantwoordelijkheid en zorg gedeeltelijk over aan de begeleiders. Opvoeden en onderwijzen wordt zo een gemeenschappelijke taak. Juist daarom vinden we het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school. Zo wordt school een plek waarin kinderen, ouders en begeleiders inbreng hebben en elkaar stimuleren en aanvullen.   

bottom of page